Prihláška za člena

Prihláška za člena OZ C.I.N. (cin – ako „puto“)

Týmto sa prihlasujem za člena/členku Občianskeho združenia C.I.N. (cin – ako „puto“).

Vyhlasujem, že stanovy OZ C.I.N. (cin – ako „puto“) primerane poznám a súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby OZ C.I.N. (cin – ako „puto“).

Meno a priezvisko ………………………………………………………………………………………………………

Adresa…………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.:…………………………………………….  E-mail:…………………………………………………………………

Uvítame aj uvedenie oblasti, v ktorej pôsobíte (pre potreby združenia), alebo v ktorej by ste boli ochotní/á profesionálne, kontaktmi, alebo inak podporiť realizáciu cieľa združenia :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dátum ……………………………………                                              Podpis ……………………………………….

 

 

Vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať v sakristii rímskokatolíckeho kostola Obetovania Panny Márie v Červeníku alebo ju poslať, zaniesť na adresu Mlynská 39, Červeník.

Stiahnuť: Prihláška za člena OZ C.I.N.

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.