Stanovy

Článok 1
Názov združenia

1. Názov občianskeho združenia: C.I.N. (cin – ako „puto“) (ďalej len združenie).

 

Článok 2
Sídlo občianskeho združenia

1. Sídlom združenia je: 920 42 Červeník, Mlynská 39.

Článok 3
Základná charakteristika

1. Združenie je dobrovoľnou organizáciou, samostatnou právnickou osobou, združením fyzických a právnických osôb, pôsobiacim najmä na rozvoj a podporu regiónu Červeník s cieľmi uvedenými v článku 4.

Článok 4
Cieľa predmet činnosti združenia

1. Združovať občanov všetkých vekových kategórií, ktorí majú záujem angažovať sa v pozitívnych činnostiach uvedených v bode 2. tohto článku.

2. Cieľom združenia je vytvárať podmienky a realizovať aktivity najmä:

a) podieľať sa na vytváraní zdravých a vyvážených medzigeneračných vzťahoch,

b) podieľať sa na charitatívno-sociálnej a praktickej pomoci ľudom v núdzi,

c) podporovať vzdelávanie všetkých vekových skupín vedúce k úcte k spravodlivosti, k solidarite a k spoločnému dobru,

d) zabezpečovať sociálnu prevenciu, prevenciu kriminality, alkoholizmu, gamblerstvu a drogovej závislosti a iným toxikomániám a negatívnym návykom,

e) organizovať vhodné prednáškové cykly, výstavy, semináre, konferencie, vzdelávacie programy,

f) zabezpečovať a podporovať najmä pre deti, mládež a zdravotne postihnutých občanov: turistické výlety, tábory festivaly, plesy, karnevaly,

g) športové a kultúrne vyžitie,

h) aktivity na podporu prirodzenej rodiny,

i) podporovať aktivity vedúce k ochrane prírody s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a k ochrane kultúrnych, najmä sakrálnych pamiatok.

3. Pri napĺňaní cieľa združenie môže organizovať najmä :

a) osvetovú činnosť,

b) verejné zbierky, benefičné podujatia, výťažok, ktorých venuje združenie na dosiahnutie cieľa,

c) kultúrno-spoločenské, športové podujatia,

d) vydavateľskú činnosť, nezakladajúcu cenovú konkurenciu, len pre potreby združenia.

Členstvo
Článok 5
Vznik a zánik členstva

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami a cieľom združenia.

2. Podmienky prijatia za člena ako i platenie členských príspevkov združenia sa upraví vo vnútornom poriadku združenia.

3. Dokladom o členstve v združení je členský preukaz, ktorý vystavuje predsedníctvo združenia.

4. Zánik členstva :

a) vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b) vylúčením – dňom rozhodnutia predsedníctva,

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom združenia.

5. Zánikom členstva stráca člen nárok na všetky výhody poskytované združením.

 

Článok 6
Práva a povinnosti člena

1. Každý z členov má právo najmä :

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

d) byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,

e) požívať výhody poskytované združením,

f) podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,

g) zúčastňovať sa všetkých akcií poriadaných združením,

h) obracať sa na príslušný okresný súd v prípadoch, v ktorých sa nemožno podať na orgány združenia sťažnosť (opravný prostriedok).

2. Každý z členov je povinný najmä:

a) dodržiavať stanový združenia,

b) všestranne sa usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia,

c) plniť uznesenia orgánov združenia,

d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

e) platiť členské príspevky v zmysle vnútorných predpisov združenia.

Orgány združenia a ich pôsobnosť
Článok 7
Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie

2. Predsedníctvo

3. Štatutárny zástupca

 

Článok 8
Valné zhromaždenie a jeho pôsob

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.

2. Právnickú osobu na valnom zhromaždení zastupuje štatutárny zástupca s právom jedného hlasu.

3. Valné zhromaždenie najmä :

a) schvaľuje stanový združenia, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov predsedníctva, stanovuje počet členov predsedníctva,

c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e) rozhoduje o zrušení združenia.

4. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia.

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

6. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok 9
Predsedníctvo a jeho pôsobnosť

1. Predsedníctvo je výkonnýmn orgánom združenia a zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

3. Predsedníctvo má najmenej piatich členov, ktorých funkčné obdobie je 7 rokov.

4. Predsedníctvo sa schádza najmenej 1 krát za rok a jeho rokovania zvoláva a riadi predseda.

5. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

6. Predsedníctvo najmä :

a) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu, podpredsedu združenia a pokladníka,

b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

d) vypracúva a predkladá valnému zhromaždeniu plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde počas troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

7. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát a kanceláriu združenia.

Článok 10
Štatutárny zástupca

1. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda predsedníctva, ktorý zastupuje združenie navonok.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 11
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Združenie môže podporovať aj aktivity iných organizácií, občanov a občianskych iniciatív s podobnými cieľmi.

2. Zdrojmi majetku sú najmä:

a) finančné dary od fyzických a právnických osôb,

b) vecné dary od fyzických a právnických osôb,

c) dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,

d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia,

e) členské príspevky.

3. Združenie prostredníctvom pokladníka združenia vedie účtovníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie združenia zodpovedá predsedníctvu zvolený pokladník. Funkčné obdobie pokladníka je 7 rokov.

5. Na odmeňovanie činovníkov združenie prijme vnútorné smernice.

Článok 12
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky pohľadávky a záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie použije výlučne na všeobecno-prospešné účely, prípadne sa môže previesť v prospech inej mimovládnej organizácie.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.

3. Iné v Stanovách bližšie nešpecifikované vnútorné a vonkajšie vzťahy združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.