Prihláška za člena

Prihláška za člena OZ C.I.N. (cin – ako „puto“)

Týmto sa prihlasujem za člena/členku Občianskeho združenia C.I.N. (cin – ako „puto“).

Vyhlasujem, že stanovy OZ C.I.N. (cin – ako „puto“) primerane poznám a súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby OZ C.I.N. (cin – ako „puto“).

Meno a priezvisko ………………………………………………………………………………………………………

Adresa…………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.:…………………………………………….  E-mail:…………………………………………………………………

Uvítame aj uvedenie oblasti, v ktorej pôsobíte (pre potreby združenia), alebo v ktorej by ste boli ochotní/á profesionálne, kontaktmi, alebo inak podporiť realizáciu cieľa združenia :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dátum ……………………………………                                              Podpis ……………………………………….

 

 

Vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať v sakristii rímskokatolíckeho kostola Obetovania Panny Márie v Červeníku alebo ju poslať, zaniesť na adresu Mlynská 39, Červeník.

Stiahnuť: Prihláška za člena OZ C.I.N.