Je referendum NUTNÉ?

Hrozí nám niečo?

Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerstiev, cez “manželstvá” homosexuálov a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné.

Dnes ešte môžeme…

Sme si vedomí veľkosti tohto kroku, avšak uvedomujeme si aj to, že dnes ešte môžeme tieto kľúčové hodnoty chrániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž povolíme registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva, ako manželstvu, vrátane adopcií.
Vítame všetky snahy politikov zamerané na zlepšenie situácie v oblasti ochrany manželstva a rodiny. Avšak žiadna zo súčasných aktivít zatiaľ nenapĺňa ciele Aliancie v celej ich šírke a najmä naliehavosti.

4 kľúčové otázky

Preto sme 5.apríla spustili zber podpisov pod petíciu za vypísanie Referenda O OCHRANE RODINY s nasledujúcimi otázkami [vysvetlenia k dôležitosti otázok nájdete po kliknutí na ne]:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Ústavnosť

Otázky sme konzultovali s viacerými expertmi na ústavné právo a sme presvedčení, že spĺňajú podmienky na vyhlásenie.

Nechceme experimenty na deťoch

Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty s deťmi a rodinami. Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, žiadni dvaja otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca. Zároveň sme presvedčení, že rodičia musia mať právo na výchovu svojich detí v súlade s ich hodnotami a presvedčením a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho správania či rôznych kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu.

Spolu s jesennými voľbami

Sme radi, že novozvolený pán prezident Andrej Kiska nám ešte pred druhým kolom volieb sľúbil, že ak petícia splní ústavné požiadavky, tak referendum vypíše a ak to bude možné, spojí ho s voľbami, aby sa šetrili náklady. Prieskumy ukazujú, že Slovensku na rodine záleží, že manželstvo vníma ako veľmi dôležité, že nechce pokusy na deťoch. Aj preto sme presvedčení, že referendum bude úspešné.

Petičný výbor

Anton Chromík, Anna Verešová a Peter Kremský – hovorcovia Aliancie
Tomáš Kováčik, hovorca Národného pochodu za život
Eva Grey – matka a lekárka
Štefan Bučko – herec
Alfons Juck – novinár a manažér

Manželstvo

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

PREČO CHCEME POLOŽIŤ TÚTO OTÁZKU?

Manželstvo bolo vždy zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorí verejne povedali, že chcú vytvoriť rodinu a mať deti. Štát, ktorý sa má ľuďom čo najmenej miešať do života a súkromia, si uvedomuje výnimočný prínos takéhoto zväzku a záväzku, nakoľko spoločnosti prináša ďalšie generácie a zabezpečuje jej prežitie. Preto štát manželstvo stavia nad iné zväzky, chráni ho a podporuje.

Ak by sme pripustili vznik homosexuálnych zväzkov a ich postavenie na roveň manželstva (čo sa môže stať vďaka európskym súdom), nebude existovať žiaden racionálny dôvod neumožniť rovnaké „práva“ alebo „služby“ akejkoľvek inej forme spolužiatia ľudí (zväzky vnútri širších rodín, medzi troma osobami, štyrmi osobami…).

Adopcia

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

PREČO CHCEME POLOŽIŤ TÚTO OTÁZKU?

Manželstvo a rodina, dospelí sú tu pre deti. Nie deti pre dospelých. Neexistuje právo dospelého na dieťa, ale existuje právo dieťaťa na otca a mamu. A keďže aj opustené deti si zaslúžia mamu a otca, v adopčnej politike štátu je dôležité, aby sa bral v prvom rade ohľad na záujem dieťaťa mať kompletnú rodinu s otcom a mamou.

Keďže muži a ženy sú odlišní, správajú sa inak a vidia svet trošku odlišne navzájom sa dopĺňajúc, dieťa potrebuje pri výchove vidieť príklady aj muža, aj ženy, ich vzájomnú lásku, úctu a spolužitie, aby samo vedelo budovať zdravé vzťahy. Dvaja muži nemôžu nahradiť mamu, ani dve alebo tri ženy nenahradia dieťaťu otca.

V súčasnosti neexistuje právo na registrované partnerstvo ani na adopcie detí homosexuálmi. Ich ľudské práva pritom nie sú porušované. Európsky súd pre ľudské práva povedal, že nie sme povinní prijať registrované partnerstvá, ale ak ich už prijmeme, samotný obsah práv a povinností patriacich registrovanému partnerstvu nebude na našom parlamente, nadiktujú nám ho. Posledné aktivistické zásahy Európskeho súdu pre ľudské práva  (X. proti Rakúsku) dokonca aj pri adopciách uprednostnili tzv. princíp “nediskriminácie” pred princípom, že dieťa potrebuje otca a mamu. Rakúsko napriek svojmu úplne opačnému úmyslu teraz musí umožniť registrovaným partnerom adoptovať si deti.

V niektorých krajinách ako napr. Veľká Británia boli adopčné agentúry sledujúce najlepší záujem dieťaťa odmietajúce poskytovať deti homosexuálnym párom zlikvidované sankciami a pokutami napriek ich stáročnej výbornej práci pre deti.

Registrované partnerstvá

3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

PREČO CHCEME POLOŽIŤ TÚTO OTÁZKU?

Salámová metóda

Veľmi pozorne sledujeme dianie v zahraničí, kde sú v týchto otázkach popredu a tak vidíme, ako sa nátlak lobistov (od ktorých sa niektorí homosexuáli sami dištancujú) nikdy nezastavuje pri registrovanom partnerstve, ale vždy pokračuje cez “manželstvá” a adopcie detí homosexuálmi až po tresty za vyslovenie vlastného názoru.

Neexistencia registrovaných partnerstiev nediskriminuje

Našim cieľom v tejto otázke je potvrdenie súčasného stavu, ktorý nie je diskriminačný, aj európske súdy hovoria, že nie sme povinní prijať registrované partnerstvá. Problémom je, že keď ich už raz prijmeme,práva a povinnosti im patriace nebudú záležať iba na našom parlamente, viaceré nám nadiktujú zvonku Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor.

V súčasnosti je manželstvo kvôli svojej výnimočnosti a prínosu pre spoločnosť pozdvihnuté nad iné vzťahy (napr. súrodenecké) a jeho hodnota nie je devalvovaná inými inštitútmi. A tak to chceme aj zachovať pre ďalšie generácie. Deti sa prirodzene rodia a vychovávajú len vo vzťahu medzi mužom a ženou, preto si páry či skupiny rovnakého pohlavia nemôžu nárokovať rovnaké práva, ktoré má manželstvo.
Ak by šlo párom rovnakého pohlavia len o právnu úpravu ich vzťahov, využívali by existujúce inštitúty súkromného práva, prípadne by sa snažili o ich zlepšenie, ak sú nedostatočné. Právnikom, ktorí sa tomuto venujú, však chýbajú klienti.

Je legitímne bojovať proti akejkoľvek nespravodlivosti, vrátane diskriminácie, hanenia či dokonca útokov na homosexuálov, ktoré jednoznačne odsudzujeme. Mnohé súčasné požiadavky lobistov však idú ďaleko za hranicu nediskriminácie, samotné diskriminujú a (možno i nevedome) majú potenciál poškodiť správnemu chápaniu podstaty a účelu manželstva a rodiny. V konečnom dôsledku poškodzujú celú spoločnosť a je prirodzené, že sa proti takýmto pokusom s rodinou stavia veľké množstvo ľudí.

Dnes ešte môžeme zabrániť nanúteniu “hodnôt” zvonku

Dnes ešte môžeme naše kľúčové hodnoty manželstva, rodiny a detí chrániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž vytvoríme dodnes neexistujúce registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva ako manželstvu, vrátane adopcií. Bohužiaľ, zákaz povedať svoj vlastný názor na tieto témy je bežným dôsledkom v mnohých krajinách, kde začali práve partnerstvami.

Zdravotný stav

OTÁZKA: Chcete touto referendovou otázkou zabrániť homosexuálnemu partnerovi dozvedieť sa o zdravotnom stave svojho partnera?

Nie, nechceme, nakoľko ani manželia nemajú takéto právo.V prípade odvolávania sa na otázku zdravotného stavu ide o čistú propagandu a zneužívanie citov. V súčasnosti ani manželia  nemajú zo zákona právo dozvedieť sa o zdravotnom stave svojho manžela za jeho života bez jeho výslovného súhlasu. Informácie môže lekár podať iba osobe s plnomocenstvom a po smrti aj osobám žijúcim s pacientom v trvalej domácnosti či potomkom. Manželia potrebujú rovnaké plnomocenstvo ako iné osoby, ide tu o otázku 1 eura u notára.

Dedenie

OTÁZKA: Znamenalo by prijatie tejto otázky to, že homosexuálny partner nebude môcť dediť po svojom partnerovi?

Nie, neznamenalo.Právo na dedenie majú podľa slovenských zákonov aj iné osoby, deti a aj osoby žijúce so zomrelým v trvalej domácnosti.
Podobne ako pri otázke informovania o zdravotnom stave ide tu o zneužívanie citov a propagandu, nakoľko ako dnes, tak aj v prípade úspešného referenda majú osoby možnosť akýchkoľvek úprav v dedení. Súčasný zákon nevylučuje z dedenia homosexuálneho partnera, ktorý žije s inou osobou v trvalej domácnosti.  Podľa § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka aj osoby, ktoré žijú spolu v trvalej domácnosti viac ako rok, sa stávajú dedičmi priamo zo zákona.
Zákon tiež garantuje, že všetci môžeme jednoduchým spôsobom napísať závet v prospech akejkoľvek osoby, a teda aj svojho partnera.

Prečo je v tretej otázke uvedený dátum 1.3.2014?

Dátum je uvedený kvôli právnej jasnosti a časovej určitosti otázky; je uvedený preto, aby sme právne jasne vysvetlili a presne určili konkrétny čas, v ktorom určité práva platili.
Je to preventívny krok. Mohlo by sa totiž stať, že v priebehu  petície vzniknú rôzne práva, ako adopcie detí párom rovnakého pohlavia či iné, ktoré dovtedy patrili iba manželom. T.j. už to nebudú práva patriace iba manželom. Naša otázka by potom mohla stratiť praktický zmysel.

Čo znamená “adopcia druhým manželom rodiča dieťaťa?

Je to trochu krkolomný termín, no jeho vysvetlenie je jednoduché, uvedieme príklady:

·         Matka dieťaťa ovdovie. Následne sa vydá za druhého muža. Jej druhý manžel sa chce stať adoptívnym otcom jej dieťaťa, čo je zákonne možné. Dieťa po ňom bude dediť a nevlastný otec sa oň bude musieť postarať, keby jeho matka tiež zomrela. Sú to hrozivé situácie, no stávajú sa a je dobré, že sa manžel môže stať adoptívnym otcom.

·         Slobodná matka má dieťa, ktoré má neznámeho otca. Nájde si manžela. Nový manžel sa chce stať adoptívnym otcom jej dieťaťa. Jedine manžel matky si môže takéto dieťa osvojiť.

Teda iba manžel/ka rodiča dieťaťa má právo na osvojenie nevlastného dieťaťa, nik iný. Toto chceme zachovať.

Sexuálna výchova a eutanázia

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

PREČO CHCEME POLOŽIŤ TÚTO OTÁZKU? 

Sme presvedčení, že milujúci rodičia najlepšie vedia, aké morálne hodnoty chcú odovzdať svojim deťom a v akom čase. Sme tiež presvedčení, že štát im nemá nanucovať niečo, čo odmietajú či sa to týka vzdelávania v k sexuálnemu správaniu alebo eutanázie či iných eticky kontroverzných oblastí. Vzdelávanie o biologických funkciách v primeranom veku dieťaťa je niečo úplne iné ako vzdelávanie k sexuálnemu správaniu a nemáme s ním problém.

Znovu si zoberieme príklad zo zahraničia, kde odmietanie tzv. sexuálnej výchovy (niektorí ju nazývajú skôr tréningom ako výchovou) doviedlo niektorých rodičov až k peňažným trestom či väzeniu. V Nemecku rodičia protestujú proti takýmto praktikám a zvráteným učebniciam už pre deti.

Existujú 2 základné typy sexuálnej výchovy:

·         výchova k zodpovednému sexuálnemu správaniu a rodičovstvu, ktorá vedie deti a mladistvých k zodpovednému prístupu vo vzťahoch, podporuje odďalovanie prvej sexuálnej skúsenosti na čas zodpovedného rozhodnutia, poučuje ich o následkoch nezodpovedného sexuálneho správania, propaguje predmanželskú čistotu a kladie dôraz na krásu sexuality spojenej s láskou v manželstve;

·         permisívna sexuálna výchova, ktorá propaguje u detí a mladistvých takzvaný „bezpečný sex“ – používanie kondómov a hormonálnej antikoncepcie na zabránenie tehotenstvu a akceptuje umelý potrat ako riešenie neplánovaného tehotenstva (mnohoročné skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že takáto sexuálna “výchova” viedla k zvýšeniu počtu tehotenstiev mladistvých, nárastu pohlavne prenosných chorôb a nárastu umelých potratov).

Je jasné, že chceme pre naše deti to najlepšie, a preto ich budeme vždy viesť k zodpovednosti. Taktiež chceme, aby zostalo plne na rodičoch a deťoch akú formu výchovy si zvolia, nie na škole, ktorá bude proti vôli rodičov a detí natláčasť deťom do hlavy  ideológiu.

Žiaden rodič ani dieťa nesmie byť postihované za to, že nesúhlasia s obsahom vzdelávania ohľadom sexuálneho správania a nemienia ideologické cvičenia absolvovať (nechceme, aby sa u nás opakoval príklad z Nemecka, kde rodičia dostali pokuty a boli vzatí do väzenia).

Prečo je dôležité referendum o ochrane rodiny?

 Prečo je potrebné referendum?

Zákony a nariadenie má prijímať parlament a občanmi zvolení zástupcovia. Existujú ale výnimočné prípady, kedy je dôležité, aby sa do rozhodovania o mimoriadne dôležitých veciach zapojili všetci. Rodina je absolútnym základom spoločnosti. Bez funkčnej rodiny spoločnosť neprežije.

Už desiatky rokov sa vedie v západnej civilizácii zápas o to, akými hodnotami budú žiť naše spoločnosti. Čomu dajú prioritu, koho práva budú chrániť a čo bude ako právo definované.

Takmer v žiadnom z týchto prípadov však politici a predstavitelia homoloby nenechali rozhodnúť ľudí. Vždy to boli rozhodnutia parlamentov alebo dokonca len výklad súdov a sudcov, ktorý viedol k novým „právam“ a menil charakter uznávaných definícií a tradície.

Preto je dôležité, aby sme na Slovensku nechali hovoriť otcov a mamy, starých rodičov, všetkých ľudí, či chcú chrániť to najlepšie, vďaka čomu Slovensko prežilo stáročia – poklad našich rodín.

 Nestačí novela ústavy?

Návrh novely ústavy je krok dobrým smerom, ale podstatu problému nemení. Aj keby bol schválený, bude možné zároveň prijať registrované partnerstvá a v takom prípade hrozí, že homosexuálne páry budú mať možnosť adoptovať deti podobne ako sa to stalo v iných krajinách. Európske súdy totiž  už viackrát povedali, že ak schválime registrované partnerstvá, musíme im dať skoro všetky práva ako manželstvám.

 Nemôžeme to urobiť iným spôsobom?

Aliancia za rodinu navrhovala politikom, aby novelu ústavy, ktoré prešla prvým kolom diskusií v parlamente rozšírili a zmenili tak, aby homosexuálne registrované partnerstvá a adopcie detí takými pármi nemohli byť zavedené. Absolvovali sme diskusie so všetkými relevantnými politickými stranami o tomto probléme. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že novela ústavy, ak vôbec príde k jej schváleniu,  by riešila iba definíciu manželstva, čo je pre súčasnú situáciu ohrozenia rodiny nedostatočné. Preto je dôležité, aby rozhodli priamo ľudia v referende.

 Čo ak nebude vyzbieraných dosť podpisov?

Na vypísanie referenda je potrebných 350 000 podpisov občanov. Homosexuálne zväzky a adopcie detí odmieta vyše 78 percent ľudí. Predpokladáme preto, že je reálne podpisy zozbierať. Nakoniec, na Slovensku sa to podarilo za 20 rokov už viackrát.

 Čo ak na referendum nepríde dosť ľudí – tým pádom je celá téma na dlhé roky pochovaná?

O vypísaní referenda rozhoduje podľa ústavy prezident. Pán Andrej Kiska ešte pred II. kolom prezidentských volieb Aliancii potvrdil, že ak referendové otázky budú v súlade s ústavou, tak referendum vypíše. Zároveň súhlasil s tým, aby kvôli šetreniu nákladov bolo referendum spojené s voľbami, pravdepodobne komunálnymi. Preto veríme, že budú vytvorené také podmienky, ktoré dajú veľkú šancu na platnosť referenda. Bez ohľadu na platnosť či neplatnosť vieme, že nikto z významných politikov si nedovolí  ignorovať masu voličov. Samotný proces zbierania podpisov a neskôr hlasovanie prinesie tiež veľmi dôležitý čas na to, aby sa o témach rodiny a jej ochrany intenzívne diskutovalo. To je tiež veľmi dôležité.

 Prečo je dôležité byť dobrovoľníkom a aktívne sa zapojiť?

Iniciatíva za vypísanie referenda o ochrane rodiny je veľký projekt občianskych aktivistov. Bude potrebné veľké množstvo ľudí, ktorí budú zbierať podpisy, organizovať rôzne podujatia, viesť diskusie na sociálnych sieťach, manažovať vydávanie a distribúciu letákov. Bez oduševnenia a podpory bežných ľudí nie je možné také podujatie zorganizovať. Preto privítame akúkoľvek pomoc. V živote každej generácie príde aspoň jeden moment, v ktorom má možnosť rozhodnúť o budúcnosti pre iné generácie. Ako napríklad roky 1939, 1968, 1989. Pre našu generáciu prichádza to rozhodnutie, či chceme pre ďalšie generácie uchovať poklad rodiny ako najdôležitejšej ľudskej inštitúcie. Za to sa budeme raz zodpovedať sami pred sebou a pred našimi deťmi – či sme v tých dôležitých chvíľach pomohli zachovaniu pokladu rodiny a jeho ochrane, alebo nie.